HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

ឯកសារ នៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេស លើកទី XIII របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

Tác giả:បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
Thông tin nhan đề:ឯកសារ នៃមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេស លើកទី XIII របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách tập hợp 4 văn kiện chính: Diễn văn khai mạc Đại hội, Báo cáo chính trị, Nghị quyết Văn kiện XIII, Diễn văn bế mạc Đại hội (bản tiếng Khmer).