HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân

Tác giả:Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân
Thông tin nhan đề:Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Kỷ yếu tập hợp gần 90 bài tham luận của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học..., đến từ các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên khắp cả nước nhằm góp phần làm đầy đủ và phong phú hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là việc vận dụng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức, đạo đức và cán bộ trong giai đoạn cách mạng mới.