HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (lưu hành nội bộ)

Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả:Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông tin nhan đề:Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (lưu hành nội bộ)
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:254 trang
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Phát biểu của đồng chí Tổ