HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (lưu hành nội bộ)

Đảng Cộng sản Việt Nam

Tác giả:Đảng Cộng sản Việt Nam
Thông tin nhan đề:Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (lưu hành nội bộ)
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:144
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm: Bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các Báo cáo, Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.