HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay - Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế - Quyển II

Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre
Thông tin nhan đề:Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay - Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế - Quyển II
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:740
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay” được trình bày thành 2 quyển, sắp xếp theo các chủ đề mà Ban Tổ chức Hội thảo đã xây dựng. - Quyển I gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Tổng quan; Phần thứ hai: Thời đại, quê hương và gia đình; Phần thứ ba: Nhà thơ lớn, vị thế, giá trị và văn bản tác phẩm. - Quyển II gồm 2 phần: Phần thứ tư: Nhà văn hóa được UNESCO ghi danh; Phần thứ năm: Bảo vệ và phát huy di sản của danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu...