HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, tập III (1975-2000) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tác giả:Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Thông tin nhan đề:Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, tập III (1975-2000) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Mô tả vật lý:486 trang
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Tập III của bộ sách tái hiện chặng đường từ năm 2001 đến năm 2020, là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh công cuộc đổi mới và tiến hành hội nhập quốc tế; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh..., xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 20 năm đầu thế kỷ XXI, trong đó có nhiều thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật là du lịch, dịch vụ, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững...