HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin, Quyển 2 - Về sở hữu và thành phần kinh tế

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tác giả:Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề:Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin, Quyển 2 - Về sở hữu và thành phần kinh tế
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Trong nội dung Quyển 2, các khía cạnh phong phú và đa dạng của vấn đề sở hữu, thành phần kinh tế được hệ thống hóa, biên soạn nhằm cung cấp tới độc giả rộng rãi những tri thức phổ thông về quan hệ sở hữu, bảo hộ sở hữu, các quyền và lợi ích từ sở hữu, tài sản và đối tượng sở hữu... cũng như các tri thức lý luận phổ thông về thành phần kinh tế.