HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu (Chủ biên)

Tác giả:PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách đi sâu phân tích những quan điểm lý luận và thực tiễn về giá trị, hệ giá trị, và những nhân tố cấu thành hệ giá trị Việt Nam.