HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin, Quyển 1 - Những vấn đề cơ bản

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tác giả:Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề:Thường thức về kinh tế chính trị Mác - Lênin, Quyển 1 - Những vấn đề cơ bản
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách trình bày nội dung cơ bản về kinh tế chính trị của C.Mác - Ph.Ăngghen và V.I.Lênin. Cuốn sách lựa chọn những nội dung cốt lõi nhất trong kinh tế chính trị Mác - Lênin và hệ thống hóa theo trình tự nghiên cứu cũng như diễn đạt dưới hình thức giản dị, đại chúng nhất.