HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, tập I (1930-1975) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tác giả:Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Thông tin nhan đề:Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, tập I (1930-1975) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Mô tả vật lý:312 trang
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Tập I của bộ sách tái hiện chặng đường từ năm 1930 đến năm 1975, là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chặng đường này đã ghi nhận những nỗ lực, hy sinh và cống hiến của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh vừa dốc sức cho kháng chiến thắng lợi, vừa nỗ lực tập trung sản xuất, đảm bảo cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.