HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, tập II (1975-2000) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình

Tác giả:Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình
Thông tin nhan đề:Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, tập II (1975-2000) (Xuất bản lần thứ hai, có chỉnh sửa, bổ sung)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Mô tả vật lý:242 trang
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Tập II tái hiện chặng đường từ năm 1975 đến năm 2000, với những dấu mốc quan trọng: tỉnh Ninh Bình sáp nhập cùng tỉnh Nam Hà thành tỉnh Hà Nam Ninh (1975-1992); tỉnh Ninh Bình được tái lập từ năm 1992. Đây là quá trình Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; vượt qua khủng hoảng kinh tế - xã hội, bước đầu thực hiện đường lối đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, tạo nền tảng để Ninh Bình có bước phát triển nhanh, bền vững.