HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan (25/9/1952 - 25/9/2022) - Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)

Thành ủy Đà Nẵng - Viện Lịch sử quân sự - Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Tác giả:Thành ủy Đà Nẵng - Viện Lịch sử quân sự - Bộ Tư lệnh Quân khu 5
Thông tin nhan đề:70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan (25/9/1952 - 25/9/2022) - Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân (Kỷ yếu Hội thảo khoa học)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo "70 năm chiến thắng Đồn Nhất - Hải Vân Quan (25/9/1952 - 25/9/2022) - Dấu ấn lịch sử, kinh nghiệm về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân". Các tham luận đã khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của chiến thắng Đồn Nhất, làm rõ thêm thành tích của các tập thể, cá nhân làm nên thắng lợi, góp phần làm giàu thêm tư liệu về lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của quân và dân cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng.