HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 80 năm tác phẩm " Lịch sử nước ta" (1942-2022)

Tập thể tác giả

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Tập thể tác giả
Thông tin nhan đề:Kỷ yếu Hội thảo khoa học 80 năm tác phẩm " Lịch sử nước ta" (1942-2022)
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:338
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung Kỷ yếu gồm hai phần: Phần I: Dấu ấn lịch sử tác phẩm"Lịch sử nước ta"; Phần II:Vận dụng những giá trị của tác phẩm "Lịch sử nước ta" vào quá trình xây dựng và phát triển đât nước.