HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930 - 1985)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Tác giả:Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
Thông tin nhan đề:Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930 - 1985)
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930 - 1985) được triển khai biên soạn trên cơ sở kế thừa những kết quả nghiên cứu và nội dung cơ bản của hai cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930 - 1954) và Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1955 - 1985), trong đó thẩm định, chỉnh sửa lại một số nội dung, sự kiện lịch sử quan trọng chưa được đề cập đến hoặc đề cập còn hạn chế.