HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986 - 2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn

Tác giả:Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn
Thông tin nhan đề:Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1986 - 2020)
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tái hiện quá trình phát triển kinh tế - xã hội cùng những thành tựu đã đạt được trong gần 35 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Lạng Sơn từ năm 1986 đến năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm xây dựng Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn ngày càng trong sạch, vững mạnh.