HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023)

Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tác giả:Ban Tuyên giáo Trung ương; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Thông tin nhan đề:Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Tài liệu gồm 2 phần: Phần thứ nhất: Tình hình triển khai thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn từ năm 2009 đến năm 2023; Phần thứ hai: Quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn.