HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Nguyễn Hoài Anh, Lê Thị Thục, Nguyễn Thị Hà, Bùi Bội Thu (Biên soạn)

Tác giả:Nguyễn Hoài Anh, Lê Thị Thục, Nguyễn Thị Hà, Bùi Bội Thu (Biên soạn)
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách bao gồm các câu hỏi - đáp về một số nội dung cơ bản liên quan đến chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.