HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Những lá thư thời chiến Việt Nam (Tuyển tập)

Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)

Tác giả:Đặng Vương Hưng (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu)
Thông tin nhan đề:Những lá thư thời chiến Việt Nam (Tuyển tập)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách đã ghi tạc và hiển hiện chân thực một thế hệ thanh niên hào hoa ra trận, mang trong mình tình yêu Tổ quốc, yêu quê hương, yêu gia đình mãnh liệt; một lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào Bác Hồ; một ý chí chiến đấu cao, sự sẵn sàng hy sinh, dâng hiến tuổi thanh xuân. Với mục tiêu tiếp tục lan tỏa giá trị cao đẹp về lý tưởng sống, tinh thần hy sinh, cống hiến cho dân tộc, cho Tổ quốc của những thế hệ thanh niên Việt Nam tới bạn đọc ở cơ sở xã, phường, thị trấn.