HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược (Tập 1)

Nguyễn Phú Trọng

Tác giả:Nguyễn Phú Trọng
Thông tin nhan đề:Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Một việc làm cần thiết, tất yếu; một xu thế không thể đảo ngược (Tập 1)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách chọn lọc một số bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giúp bạn đọc hiểu rõ về tham nhũng, tiêu cực; tác hại của tham nhũng, tiêu cực; vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; những kết quả đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong 10 năm qua.