HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản: Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam

Nguyễn Chu Hồi

Tác giả:Nguyễn Chu Hồi
Thông tin nhan đề:Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản: Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách phân tích thực trạng, các giải pháp bảo vệ môi trường biển Việt Nam; những nguyên tắc chung và những nỗ lực của Việt Nam trong việc quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên Biển Việt Nam theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982, nội dung của Hiệp định Biển cả (BBNJ), Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo năm 2015...