HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức về nhà nước và pháp luật - Quyển 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tác giả:Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề:Thường thức về nhà nước và pháp luật - Quyển 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin hữu ích, súc tích nhất về nhà nước và pháp luật từ những giá trị kinh điển của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I. Lênin và Chủ tịch Hồ Chí Minh.