HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học)

Bích Thảo - Hoài Giang (Biên soạn)

Tác giả:Bích Thảo - Hoài Giang (Biên soạn)
Thông tin nhan đề:Sự nỗ lực tạo nên kỳ tích (Những câu chuyện bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Các tác giả đã chọn lựa và biên dịch từ hàng trăm câu chuyện mang đầy giá trị và bài học cuộc sống về những thành công, thất bại cũng như thái độ luôn cố gắng, nỗ lực để đạt được những thành công đó.