HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Hỏi - đáp)

Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)

Tác giả:Phạm Minh Tuấn (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Phấn đấu, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Hỏi - đáp)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc, đặc biệt là đối tượng đoàn viên, thanh niên, lực lượng kế cận bổ sung cho đội ngũ của Đảng có được những nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tiêu chuẩn và điều kiện để trở thành đảng viên; về những trách nhiệm mà đảng viên phải thực hiện, về các tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên...