HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam

TS. Vũ Dương Thúy Ngà (Chủ biên)

Tác giả:TS. Vũ Dương Thúy Ngà (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Một số mô hình phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu một số mô hình phát triển văn hóa đọc tiêu biểu ở Việt Nam trong những năm vừa qua. Đó là những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả mà các thư viện, tổ chức, cá nhân, dòng họ ở nhiều địa phương trên cả nước triển khai tạo ra môi trường đọc thân thiện, tiện ích, tạo điều kiện cho người dân.