HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam

Nguyễn Hoài Anh - Trần Quốc Dân

Tác giả:Nguyễn Hoài Anh - Trần Quốc Dân
Thông tin nhan đề:Khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách giới thiệu khái quát về tinh thần doanh nghiệp; vai trò và sự cần thiết phải khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp; mục tiêu, yêu cầu, điều kiện và các giải pháp chủ yếu để khơi dậy và phát huy tinh thần doanh nghiệp của nông dân Việt Nam.