HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam

Khúc Văn Hưởng (Chủ biên)

Tác giả:Khúc Văn Hưởng (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của thanh niên Việt Nam
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm hai phần, nêu một số vấn đề lý luận, thực tiễn và giải pháp về khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc củaa thanh niên Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu "sánh vai với các cường quốc năm châu" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn…