HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Công tác thông tin, tuyên truyền chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa

TS. Lê Nhị Hòa

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Lê Nhị Hòa
Thông tin nhan đề:Công tác thông tin, tuyên truyền chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:192
Năm xuất bản:2019

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn phân tích rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền; khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đồng thời cũng chỉ rõ những khó khăn, thách thức trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, từ đó nâng cao nhận thức và hiểu biết của nhân dân trong đấu tranh, phản bác các thông tin sai lệch về chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa...