HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)

Bộ Công an - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tác giả:Bộ Công an - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Thông tin nhan đề:Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng (Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp quốc gia)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2021

Mô tả tóm tắt

Tập hợp các bài tham luận tại Hội thảo khoa học "Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng"