HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về Luật việc làm

Thanh Nga (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Thanh Nga (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về Luật việc làm
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:76
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 101 câu hỏi và trả lời về các nhóm vấn đề lớn như: Chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiêm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm