HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Tìm hiểu Luật công chứng năm 2014

Trương Hồng Quang; Nguyễn Trà

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Trương Hồng Quang; Nguyễn Trà
Thông tin nhan đề:Tìm hiểu Luật công chứng năm 2014
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:158
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 94 câu hỏi và trả lời đề cập những điểm mới của Luật. Cụ thể là các câu hỏi và trả lời liên quan đến các quy định mở rộng quyền của Công chứng viên.