HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tác giả:Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề:Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Bộ sách gồm nhiều quyển, tập trung nghiên cứu 10 nhóm vấn đề được biên soạn công phu, khoa học, nội dung súc tích, bảo đảm tính cơ bản, hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới đất nước nhằm đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến lý luận rộng rãi cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bối cảnh mới.