HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Cao Văn Thống (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Cao Văn Thống (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:240
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 03 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; Chương 2: Thực trạng việc sử dụng các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng hiện nay; Chương 3: Quan điểm và giải pháp hoàn thiện các phương pháp cơ bản thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Cuốn sách là tài liệu hữu ích giúp bạn đọc nói chung, cán bộ, đảng viên nói riêng và đặc biệt là cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp hiểu rõ thêm về những phương pháp cơ bản trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.