HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Vụ Phổ biến, Giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp
Thông tin nhan đề:Sổ tay hướng dẫn xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Tư pháp
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:172
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm năm phần, cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản như: Những vấn đề chung về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hướng dẫn đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật; Quản lý nhà nước về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí thành phần 18.5 về “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Bên cạnh đó, cuốn sách còn có các biểu mẫu thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; các biểu mẫu về Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và Danh mục văn bản pháp luật liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để các xã, phường, thị trấn có thể tham khảo vận dụng.