HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Các tình huống đất đai thường gặp

Phan Phương Nam, Ngô Gia Hoàng, Nguyễn Đình Thái

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Phan Phương Nam, Ngô Gia Hoàng, Nguyễn Đình Thái
Thông tin nhan đề:Các tình huống đất đai thường gặp
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:136
Năm xuất bản:2020

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách trình bày những vấn đề thường gặp trong cuộc sống có liên quan đến lĩnh vực đất đai, được các tác giả bình luận, phân tích dựa trên căn cứ pháp luật hiện hành. Cách xử lý các tình huống được đưa ra trong cuốn sách giúp cho các cơ quan chức năng, cá nhân có thẩm quyền tại cấp cơ sở trang bị thêm cách thức, phương pháp xử lý những tình huống pháp luật về đất đai phát sinh trên thực tế. Bên cạnh đó, cuốn sách góp phần nâng cao dân trí, kiến thức về chính sách, pháp luật đất đai cho các tầng lớp nhân dân.