HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Luật gia Nguyễn Xuân Anh

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Luật gia Nguyễn Xuân Anh
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp pháp luật về bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:280
Năm xuất bản:2010

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách được viết dưới dạng hỏi - đáp về những tình huống bồi thường thiệt hại, hỗ trợ tái định cư cụ thể của các tổ chức, cá nhân thông qua những quy định trong các văn bản pháp luật về tái định cư.