HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Minh Anh

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Minh Anh
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:92
Năm xuất bản:2011

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 45 câu hỏi và trả lời giúp bạn đọc hiểu rõ các quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở.