HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Vụ Pháp chế - Bộ công an

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Vụ Pháp chế - Bộ công an
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:86
Năm xuất bản:2010

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm các câu hỏi và giải đáp, tập trung vào các vấn đề: Những vấn đề chung về bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Vai trò, trách nhiệm của Công an trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Vai trò của Dân quân tự vệ, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Bảo vệ dân phố trong bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức và hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.