HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)

Đặng Minh Huyền

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Đặng Minh Huyền
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về cải cách thủ tục trong hoạt động thu, nộp thuế (Tái bản có sửa chữa, bổ sung)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:224
Năm xuất bản:2011

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách được viết dưới dạng hỏi - đáp, giúp bạn đọc hiểu rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục thu và nộp thuế.