HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về chứng minh nhân dân và hộ chiếu

GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:GS. TS. Nguyễn Ngọc Anh (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về chứng minh nhân dân và hộ chiếu
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:76
Năm xuất bản:2010

Mô tả tóm tắt

Các câu hỏi và trả lời trong cuốn sách là những vấn đề cơ bản, quan trọng về chứng minh nhân dân, hộ chiếu và những nội dung khác có liên quan đến chứng minh nhân dân, hộ chiếu được sắp xếp theo lôgic từ những vấn đề chung đến những tình huống, trường hợp cụ thể thường xảy ra trên thực tế. Nội dung trả lời được biên tập trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành về chứng minh nhân dân, hộ chiếu và các quy định khác của pháp luật có liên quan.