HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hướng dẫn phương pháp khuyến nông

TS. Ngô Xuân Hoàng (Chủ biên)

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:TS. Ngô Xuân Hoàng (Chủ biên)
Thông tin nhan đề:Hướng dẫn phương pháp khuyến nông
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:106
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách tập trung vào các nội dung: Một số vấn đề chung về khuyến nông và hoạt động khuyến nông; Tổ chức khuyến nông ở Việt Nam cũng như vai trò, chức năng của tổ chức khuyến nông hiện tại và trong tương lai; Cán bộ khuyến nông và vai trò, nhiệm vụ của cán bộ khuyến nông trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn; Đối tượng của khuyến nông và các phương pháp cần sử dụng để thực hiện tốt công tác khuyến nông ở các cấp; Cách xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoạt động khuyến nông ở các cấp cũng như phương pháp đánh giá kết quả hoạt động khuyến nông và kết quả hoạt động của cán bộ khuyến nông...