HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về kỹ thuật VAC (vườn, ao chuồng)

GS. TS. Ngô Thế Dân; GS. TSKH. Hà Minh Trung; TS. Đỗ Văn Hoà

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:GS. TS. Ngô Thế Dân; GS. TSKH. Hà Minh Trung; TS. Đỗ Văn Hoà
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về kỹ thuật VAC (vườn, ao chuồng)
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:168
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Phát triển kinh tế VAC (vườn, ao, chuồng) được Hội Làm vườn Việt Nam đề xuất và phát triển từ năm 1986. Đến nay, việc phát triển mô hình VAC đã trở thành phong trào sản xuất sâu rộng trong nông nghiệp của nông dân ở khắp các vùng, miền trên cả nước.