HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Phổ biến kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp

Khởi nghiệp với nghề chăn nuôi gia súc

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Hỏi - đáp về kỹ thuật VAC (vườn, ao chuồng)

GS. TS. Ngô Thế Dân; GS. TSKH. Hà Minh Trung; TS. Đỗ Văn Hoà

Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. Tập 2

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. Tập 1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sổ tay cán bộ thú y cơ sở

TS. Trần Mạnh Giang (Chủ biên)

Quản lý sản xuất rau an toàn trái vụ

TS. Lê Thị Thủy - TS. Phạm Mỹ Linh - ThS. Lê Thị Liễu

Mô hình sinh kế giúp nông dân giảm nghèo

Tập thể tác giả

Làm giàu từ chăn nuôi

TS. Phùng Thị Thu Hà, ThS. Nguyễn Xuân Nam

Kỹ thuật trồng và chăm sóc một số cây trồng chính

TS. Nguyễn Duy Lượng (Chủ biên)

Hướng dẫn phương pháp khuyến nông

TS. Ngô Xuân Hoàng (Chủ biên)

Hướng dẫn ngư dân đánh bắt xa bờ

Phạm Nguyên Phẩm, Ngô Đức Hành

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, tập 2

TS. Nguyễn Thanh Tùng - ThS. Nguyễn Thị Thủy