HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. Tập 2

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin nhan đề:Tài liệu tập huấn kỹ thuật cho khuyến nông viên cấp xã. Tập 2
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - Nhà xuất bản Nông nghiệp
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:202
Năm xuất bản:2015

Mô tả tóm tắt

Bộ sách gồm hai tập, với nội dung tập hợp kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây nông nghiệp, cây lâm nghiệp và kỹ thuật nuôi một số loài thủy sản nước ngọt phù hợp với nước ta. Cuốn sách giới thiệu chi tiết và có hình vẽ minh họa rõ ràng về điều kiện nuôi, trồng và kỹ thuật nuôi, trồng các giống cây, con. Tập 2 của bộ sách tập trung giới thiệu kỹ thuật trồng, chăm sóc một số cây lâm nghiệp và kỹ thuật nuôi một số loài thủy sản nước ngọt.