HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông - Tập VIII

Hội Nông dân Việt Nam

Tác giả:Hội Nông dân Việt Nam
Thông tin nhan đề:Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật của nhà nông - Tập VIII
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách là các giải pháp tham gia và đạt giải trong các Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông cấp tỉnh và Cuộc thi Sáng tạo Kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ IX (2021-2022) trong các lĩnh vực cơ khí, chế biến; trồng trọt, thủy nông; chăn nuôi, thủy sản; sinh học, môi trường.