HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP - tập 1: Cây xoài

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Trồng trọt

Tác giả:Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cục Trồng trọt
Thông tin nhan đề:Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP - tập 1: Cây xoài
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP - tập 1: Cây xoài hướng đến đối tượng sử dụng chính là các nhà quản lý trang trại, cán bộ kỹ thuật, nông dân trực tiếp sản xuất tại các vùng trồng xoài tập trung.