HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá

Lê Văn Quý

Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Tác giả:Lê Văn Quý
Thông tin nhan đề:Tìm hiểu pháp luật về bảo tồn di sản văn hoá
Nhà xuất bản:Chính trị quốc gia Sự thật
Loại hình:Sách
Mô tả vật lý:182
Năm xuất bản:2016

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách được biên soạn dưới dạng các cru hỏi - trả lời trên cơ sở Luật di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 kết hợp với các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành và văn bản paáp luật có liên quan đến Luật di sản và văn hoá