HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách chia làm ba phần: Phần I: Một số điểm mới của Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Phần II: Hỏi - đáp về Quy định và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Phần III: Một số tình huống phát sinh trong thực tế có liên quan đến Quy định thi hành Điều lệ Đảng.