HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Cẩm nang giải quyết các tranh chấp, yêu cầu dân sự

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Cẩm nang giải quyết các tranh chấp, yêu cầu dân sự
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách gồm 66 câu hỏi được chia thành hai phần: Phần I: Những vấn đề chung và Phần II: Một số vụ việc dân sự thường gặp, trong đó, các câu hỏi được phân chia thành các mục tương ứng với từng loại quan hệ pháp luật dân sự riêng biệt như: hôn nhân gia đình, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, tranh chấp đất đai, tranh chấp trong kinh doanh thương mại, vụ án lao động.