HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn

Tác giả:Hội đồng chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn
Thông tin nhan đề:Hỏi - đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2022

Mô tả tóm tắt

Nội dung cuốn sách gồm 130 câu hỏi - trả lời và được chia làm 2 phần: Phần thứ nhất gồm những câu hỏi và trả lời về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; Phần thứ hai gồm những câu hỏi và trả lời về một số tình huống trong kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Đặc biệt, cuốn sách còn giới thiệu những quy định mới về thẩm quyền của cấp ủy cơ sở, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.