HỘI ĐỒNG CHỈ ĐẠO XUẤT BẢN SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Tác giả:Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Thông tin nhan đề:Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo
Nhà xuất bản:Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật
Năm xuất bản:2023

Mô tả tóm tắt

Cuốn sách trang bị cho bạn đọc kiến thức cơ bản, phổ thông về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo